ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14  του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) είναι υποχρεωτική η τήρηση ιατρικού αρχείου, στο οποίο καταγράφονται τα εξής : Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, διεύθυνση ασθενή, ημερομηνίες επίσκεψης, ενοχλήματα της υγείας του, λόγος της επίσκεψης, πρωτογενής και δευτερογενής διάγνωση ή αγωγή που ακολουθήθηκε, αποτελέσματα κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων.  Το αρχείο αυτό τηρείται, σύμφωνα με το νόμο για χρονικό διάστημα 10 ετών μετά την τελευταία επίσκεψή σας.
Το ιατρείο τηρεί τα αναγκαία μέτρα ηλεκτρονικής ασφάλειας όπως αυτά περιγράφονται σε bulletins και security updates των κατασκευαστών λογισμικού και υλικού των υπολογιστικών συστημάτων που χρησιμοποιεί, με σκοπό τη διασφάλιση στο βαθμό που είναι ανθρωπίνως και τεχνολογικώς αυτό εφικτό με τελικό στόχο τη διαφύλαξη των ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων που συλλέγει. Αυτό που έχουμε καθορίσει ως πάγια πολιτική στο θέμα της συλλογής πληροφοριών τρίτων είναι η συλλογή μόνο των πιο απαραίτητων δεδομένων αποφεύγοντας την εισαγωγή περιττών πληροφοριών στα συστήματα μας, στο μέτρο που αυτό δεν επηρεάζει την ορθή επιστημονικά και κοινωνικά αποστολή του ιατρείου.

 

 

Προσωπικά δεδομένα:

 

Δικαιώματα ασθενών:

Ως ασθενής αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας:
Δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παραπάνω αναφερόμενης δεκαετίας.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε εγγράφως να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο (π.χ. άλλον ιατρό).

Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα γραπτώς ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα,  οφείλουμε να σας απαντήσουμε εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα (π.χ. δίνοντας σας αντίγραφο του ιατρικού σας φακέλου) είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα σας  (π.χ. αρνούμενος αίτημα διαγραφής, λόγω του ότι ο νόμος υποχρεώνει τον ιατρό να το διατηρήσει για 10 χρόνια) είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει πάντως ο ιατρός να απαντήσει  θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα.

 

Τι μπορεί να κάνουμε:

Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, ο ιατρός ενδέχεται να κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπεμπτικογραφίας του ΗΔΙΚΑ προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με συνταγογραφηθέντα φάρμακα,  εξετάσεις και βιομετρικά δεδομένα από τον ατομικό φάκελο ασθενούς, μόνο όπου αυτό κρίνεται επωφελές.

Για την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί σας με σκοπό την οργάνωση της επόμενης επίσκεψης σας.

Για την ενημέρωση σε θέματα υγείας. (Εάν δεν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση προστασίας ζωτικών συμφερόντων δικών σας, τρίτων ή υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος).

 

Τι δεν θα κάνουμε:

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους πέραν της ασφάλειας και της ενημέρωσής σας.

Δεν θα δώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν αυτο ζητηθεί επίσημα και εγγράφως από κρατικούς νόμιμους φορείς με κατάλληλα και σε ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα. Προσωπικά δεδομένα ευαίσθητα ή μη, διαγνώσεις ή θεραπείες δεν ανακοινώνονται ή μεταβιβάζονται, αυτούσια ή μερικώς, σε ιδιώτες, ασφαλιστικούς ή άλλους οργανισμούς, ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.


Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για λόγους άλλους πέραν της προσπάθειας διαφύλαξης της υγείας σας, της προαγωγής της δημόσιας υγείας και του κοινού συμφέροντος. Σε κάθε περίπτωση, η διασφάλιση της ανωνυμίας των δεδομένων αυτών θεωρείται δεδομένη.

 

Επεξεργασία:

Η επεξεργασία αφορά σε θέματα υγείας εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας. Η επεξεργασία πραγματοποιείται και για ερευνητικούς και επιστημονικούς αποκλειστικά σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται.

Εκτελείται από πρόσωπα που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκεινται σε καθήκον εχεμύθειας, δεσμεύονται από το ιατρικό απόρρητο  και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.

 

Ειδικής κατηγορίας ασθενείς:

Ανήλικοι ασθενείς:

Σε περίπτωση ανηλίκου κάτω των 16 ετών:

Καθώς δεν είναι δυνατό με ασφάλεια να γνωρίζουμε την ηλικία κάποιου ατόμου που τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικά μέσα ή άλλο τρόπο πέραν της κατ’ιδίαν παρουσίας του στους χώρους μας, επικοινωνεί μαζί μας, πρέπει να δηλώνει την ηλικία του και το ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα. Κατά τη διαδικασία εύρεσης ραντεβού, κατά τη τηλεφωνική/έντυπη/ηλεκτρονική επικοινωνία, εάν νομίζουμε οτι επικοινωνούμε με ανήλικο άτομο, χωρίς τη συγκατάθεση υπεύθυνου ατόμου έχοντος τη κηδεμονία, ίσως δεν αξιώσουμε την απαίτηση που μας ζητήθηκε (ραντεβού, συμβουλές/πληροφορίες, κτλ). Επίσης, κατά την ώρα της εξέτασης ή θεραπείας, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ανήλικα άτομα χωρίς τη φυσική παρουσία κηδεμόνα. Έγγραφη συναίνεση δεν γίνεται αποδεκτή. Κατά την προσέλευση ανηλίκων, παρακαλούμε τους συνοδούς αυτών να δηλώσουν το ονοματεπώνυμο ασκούντος τη γονική μέριμνα. Εάν έχουμε λόγους να πιστεύουμε οτι η ηλικία είναι διαφορετική από τη δηλούμενη, έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε επίσημο έγγραφο εν ισχύ, πιστοποίησης της ή άρνηση παροχής των υπηρεσιών μας.

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας.

 

Επηρεασμένης βούλησης ασθενείς:

Σε περίπτωση ασθενών που βρίσκονται σε φυσική αδυναμία, με επηρεασμένη βούληση, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις για τον εαυτό τους, λόγω μόνιμης ή παροδικής έκπτωσης των νοητικών τους λειτουργιών, λόγω μόνιμης ή παροδικής ψυχολογικής ή ψυχιατρικής πάθησης, απαιτούμε συγκατάθεση από υπεύθυνο άτόμο, το οποίο έχει τη κηδεμονία. Το ίδιο ισχύει και εαν το επιστημονικό μας προσωπικό κρίνει πως ο ασθενής δεν αποφασίζει προς το συμφέρον του ή εάν φαίνεται ασταθής στη σκέψη του.

Στην περίπτωση αυτή ίσως δεν αξιώσουμε την απαίτηση που μας ζητήθηκε (ραντεβού, συμβουλές, πληροφορίες, εξέταση ή θεραπεία και γενικά τις υπηρεσίες που παρέχουμε).

Επίσης, κατά την ώρα της εξέτασης ή θεραπείας, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτή την κατηγορία ατόμων χωρίς τη φυσική παρουσία κηδεμόνα. Έγγραφη συναίνεση δεν γίνεται αποδεκτή. Κατά την προσέλευση αυτών, παρακαλούμε τους συνοδούς να δηλώσουν το ονοματεπώνυμο ασκούντος τη μέριμνα με έγκυρο πιστοποιητικό ή να παρουσιάσουν απόφαση δικαστικής συμπαράστασης.

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας.

Γενικές σημειώσεις:

Έχουμε τη δυνατότητα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών εάν θεωρούμε οτι αυτές μπορεί να μας οδηγήσουν σε βλάβη.

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας.

 

Λειτουργικές διαδικασίες ιατρείου:

Κράτηση, τροποποίηση ή ακύρωση ραντεβού:

Στο ιατρείο μπορείτε να εξεταστείτε εφόσον έχετε γνωστοποιήσει εκ των προτέρων την πρόθεση σας αυτή. Δεχόμαστε ασθενείς προς εξέταση, συμβουλευτική ή θεραπεία, μόνο με την ύπαρξη προσυμφωνημένου ραντεβού. Αυτό επιβάλλεται για να διατηρήσουμε την ομαλή ροή των περιστατικών, την ορθή επιστημονικά διάγνωση και θεραπεία και την αποφυγή καθυστερήσεων και την διατήρηση τάξης, ασφάλειας και ηρεμίας στους χώρους μας.

Η αποδεκτή διαδικασία εύρεσης, τροποποίησης ή ακύρωσης ραντεβού είναι επικοινωνόντας, με μη αυτόματο τρόπο, με το προσωπικό μας μέσω τηλεφώνου ή γραπτώς ηλεκτρονικά μέσω viber, whatsapp ή messenger στον επίσημο λογαριασμό μας, από τον ενδιαφερόμενο, κηδεμόνα ή εκπρόσωπο τους, στα ανακοινωμένα στον ιστότοπο μας τηλέφωνα. Για να θεωρείται έγκυρη η κράτηση, η τροποποίηση ή η αναβολή αυτής, θα πρέπει ακολούθως αυτή να έχει επικυρωθεί από εμάς, απαντώντας στο αίτημα σας.

Συγκεκριμένα για την τροποποίηση ή την ακύρωση μιας κράτησης, αποδεκτή πρακτική θεωρείται η γνωστοποίηση την πρόθεσης μη εμφάνισης, 2 ημέρες πριν το καθορισμένο ραντεβού, χρησιμοποιώντας τους καθορισμένους μας τρόπους επικοινωνίας και έχοντας λάβει την επιβεβαίωση μας.

 

Κατά ειδική εξαίρεση, μεμονωμένα και επιλεκτικά, μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε περιστατικά τα οποία κρίνουμε οτι πρέπει να παρακάμψουν τις συνηθισμένες διαδικασίες.

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας.

 

Επαναληπτικό:

Σε κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες, υπο προυποθέσεις οι οποίες ορίζονται εκ των προτέρων απο τον ιατρό που τις εκτελεί, προσφέρεται η δυνατότητα για επανεξέταση και μερική επανάληψη της ίδιας θεραπείας, άνευ χρέωσης του ασθενή. Αυτό αναφέρεται ως “επαναληπτικό”, “επαναληπτική συνεδρία” ή “ρετούς” και κατά συνήθεια συμβαίνει στις θεραπείες αποτρίχωσης με Alexandrite laser διοδικό ή μη, σε θεραπείες αγγειακών βλαβών με χρήση laser 980nm, σε θεραπείες μυρμηγκιών ή κονδυλωμάτων και σε ενέσιμες θεραπείες με βοτουλινική τοξίνη ή ενέσιμα εμφυτεύματα όπως το υαλουρονικό οξύ . Ο ιατρός θα ενημερώσει πριν την έναρξη της θεραπείας, κατα τη διάρκεια ή με το πέρας αυτής, εάν χρειάζεται επαναληπτικό.

Η επαναληπτική θεραπεία μπορεί να γίνει μόνο στο διάστημα μεταξύ 7 και 14 ημέρες από την ημέρα της θεραπείας όσον αφορά την αποτρίχωση, 20 με 30 ημέρες για θεραπείες μυρμηγκιών ή κονδυλωμάτων, 30 με 45 ημέρες για θεραπείες αγγειακών βλαβών με χρήση laser 980nm, 10 με 14 ημέρες για θεραπείες με βοτουλινική τοξίνη και 20 με 30 ημέρες για θεραπείες με υαλουρονικό οξύ. Σε περίπτωση που ο ασθενής κρίνει οτι πρέπει να επανεξεταστεί νωρίτερα, αυτό γίνεται δεκτό.

Το επαναληπτικό προϋποθέτει ραντεβού το οποίο κλείνεται και επιβεβαιώνεται με τις συνήθεις διαδικασίες του ιατρείου μας (τηλεφωνικά ή γραπτώς ηλεκτρονικά απο διαδικτύου).

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας.

 

Πακέτα θεραπειών:

Διάφορες θεραπείες που προσφέρονται στο ιατρείο δύναται να επαναλαμβάνονται για την διατήρηση, τη βελτίωση ή την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Για την μικρότερη οικονομική επιβάρυνση των ασθενών μας έχουμε θεσπίσει τη δυνατότητα αγοράς ενος προκαθορισμένου αριθμού συνεδριών θεραπείας με κόστος μικρότερο από το κόστος μεμονωμένης αγοράς του ίδιου αριθμού αυτών. Οι προϋποθέσεις από μέρους του ασθενή είναι η έγκαιρη ενημέρωση (τουλάχιστον 2 ημέρες) για την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα της συνεδρίας μέσω της συνηθισμένης διαδικασίας του ιατρείου μας με ραντεβού το οποίο δεσμεύεται και επιβεβαιώνεται (τηλεφωνικά ή γραπτώς ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο με τις συνήθεις διαδικασίες μας). Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει επιβεβαιώσει το χρόνο της επόμενης συνεδρίας, πρέπει να τον τιμήσει καθώς ο χρόνος αυτός έχει αφιερωθεί αποκλειστικά για αυτόν. Μπορεί να αναβάλει τη θεραπεία εάν έχει φροντίσει να ενημερώσει 2 ημέρες πριν το προγραμματισμένο ραντεβού.

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας.

 

Παρακαλώ διαβάστε και κατανοήστε όλα τα παραπάνω. Εάν εντούτοις θεωρείτε οτι χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες ή εξηγήσεις, μπορείτε να τις ζητήσετε εγγράφως ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα δηλωμένα στοιχεία επικοινωνίας μας.

Με την επιλογή σας να προσέλθετε στους χώρους μας θεωρούμε οτι κατανοείτε, συμφωνείτε και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στα ανωτέρω αναγραφόμενα.